Ir ao contido da p�xina

Ferramentas

Verificar documentos con código seguro de verificación

Se vostede dispón dun documento impreso emitido pola Universidade de Santiago de Compostela, que no pé inclúe un Código Seguro de Verificación (CSV), pode verificar a autenticidade do documento cotexándoo co orixinal a través do seu CSV.

Asinar documentos

Se vostede ten un documento en formato electrónico que ten que asinar, pode utilizar esta ferramenta para realizar a súa sinatura. Se é persoal autorizado pode utilizar o portasinaturas corporativo.

Validar sinaturas dixitais

Se vostede ten un documento asinado en formato electrónico da USC, e desexa comprobar a sinatura ou visualizar o documento orixinal, pode utilizar esta ferramenta.

Verificación de certificados

Se vostede ten un certificado (con extensión *.cer, *.cert ou *.der) e quere validalo, pode utilizar esta ferramenta