Ir ao contido da p�xina

Identificación e normativa

Identificación

O enderezo electrónico de referencia da Sede será https://sede.usc.es ou https://sede.usc.gal

A identificación da Sede realizarase mediante un sistema de sinatura electrónica baseada nun certificado de dispositivo seguro que identifica o dominio da Sede da USC, certificado do que é titular a Universidade de Santiago de Compostela.

A información contida no certificado é a seguinte:

a. Código único de identificación: a8:0a:2b:e1:b2:25:32:28:7c:76:30:e9:4c:fc:0a:1e

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4

c. Identificación da Sede: C = ES, ST = La Coruña, O = Universidade de Santiago de Compostela, CN = sede.usc.gal

d. Período de validez do certificado:   Jun 3 00:00:00 2024 GMT a Jun 3 23:59:59 2025 GMT

e. Límites de uso do certificado: Firma dixital,  Cifrado de clave

f.  Pegada dixital do certificado (SHA1): 34:0E:FC:D4:A8:D5:92:65:89:D4:CF:DB:D7:74:19:33:75:F7:03:65

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:

CRL: http://GEANT.crl.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crl, http://GEANT.crt.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crt

OCSP: http://GEANT.ocsp.sectigo.com

    

Regulamento

A Sede Electrónica da USC creouse por Acordo do Consello de Goberno do 29-01-2013 polo que se aproba o regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos públicos da USC e se crean a sede electrónica, o rexistro electrónico e o taboleiro de anuncios (DOG do 15 de marzo de 2013).

Actualmente réxese polo Regulamento de transformación dixital, administración electrónica e desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (DOG do 16 de marzo de 2023): http://hdl.handle.net/10347/30358

Neste Regulamento tamén se contemplan os distintos compoñentes complementarios da Sede, tales como o rexistro electrónico, os sistemas de identificación corporativa ou o taboleiro oficial da USC.

Subsidiariamente aplicarase a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, e mais a súa normativa de desenvolvemento (Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos), e a normativa autonómica sobre Administración Electrónica (Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia).

 

Declaración de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

A Universidade de Santiago de Compostela acadou a certificación de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade para os sistemas que dan soporte a esta Sede Electrónica, segundo o establecido no Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, para sistemas de categoría MEDIA. A devandita certificación ten validez desde o 09/12/2022 ata o 04/05/2024.

 

Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento UE 2016/679, os datos serán incorporados no tratamento denominado "Rexistro de documentos", cuxa finalidade é ter constancia dos asentos de entrada e saída de documentos dos rexistros xerais e auxiliares ou Oficinas de asistencia da Universidade de Santiago de Compostela.

O responsable do devandito tratamento é a Universidade de Santiago de Compostela, cuxos datos de contacto son Praza do Obradoiro s/n, 15782, Santiago de Compostela, mail: protecciondatos@usc.es.

Tamén pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través do enderezo electrónico dpd@usc.es

A base de xustificación deste tratamento é a realización de funcións públicas administrativas correspondentes á prestación  do servizo de educación superior (Lei Orgánica do Sistema Universitario e na Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Poderanse ceder datos a administracións públicas con competencias na materia, e nos supostos de obrigacións legais.

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través de Sede Electrónica en https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm.

Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que consideren oportuna.

Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. Cumprida a finalidade, os datos que non formen parte da prestación do servizo público bloquearanse ata que transcorran os prazos de prescrición aplicables.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en https://www.usc.gal/gl/politica-privacidade-proteccion-datos

 

Selos usados pola USC

En cumprimento do artigo 40.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas enuméranse a continuación os certificados en uso na Sede e os selos que se empregan na actuación administrativa automatizada:

Certificado da sede da USC

Ver apartado de "Identificación" ao principio desta páxina. 


Anteriores certificados da sede da USC

 

a. Código único de identificación: d1:92:39:4f:2a:3b:a6:0c:96:28:b9:3a:97:00:57:e9

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4

c. Identificación da Sede: C = ES, ST = La Coruña, O = Universidade de Santiago de Compostela, CN = sede.usc.gal

d. Período de validez do certificado:   Jun 13 00:00:00 2023 GMT a Jun 12 23:59:59 2024 GMT

e. Límites de uso do certificado: Firma dixital,  Cifrado de clave

f.  Pegada dixital do certificado (SHA1): AE:98:CA:65:F2:E8:7A:DB:BC:7D:35:44:6D:F3:42:75:7E:EB

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:

CRL: http://GEANT.crl.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crl, http://GEANT.crt.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crt

OCSP: http://GEANT.ocsp.sectigo.com

 

 a. Código único de identificación:
      32:18:88:c8:fa:85:ad:f7:81:27:3f:b5:5d:c0:09:e4

 b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado:
C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4

 c. Identificación da Sede: C = ES, ST = A Coru\C3\B1a, O = Universidade de Santiago de Compostela, OU = ATIC - Infraestructuras - Sistemas, CN = sede.usc.gal

 d. Período de validez do certificado:   Jun 23 00:00:00 2022 GMT -Jun 23 23:59:59 2023 GMT

 e. Límites de uso do certificado: Firma dixital,  Cifrado de clave

 f.  Pegada dixital do certificado (SHA1):
49:AD:E9:94:4D:B7:08:6C:AC:58:72:9B:D2:DE:05:C2:9E:6F:D8:C9

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:
CRL: http://GEANT.crl.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crl,
http://GEANT.crt.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crt
OCSP: http://GEANT.ocsp.sectigo.com

 

a. Código único de identificación: d2:c7:6b:3c:5d:0e:52:c7:bc:1b:e3:07:e7:47:e3:82

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4

c. Identificación da Sede: C=ES/postalCode=15782, ST=A Coruña, L=Santiago de Compostela/street=Praza do Obradoiro s/n, O=Universidade
de Santiago de Compostela, OU=Unidade de Sistemas ATIC, CN=sede.usc.gal

d. Período de validez do certificado:   09/07/2020  00:00:00 GMT - 09/07/2022 23:59:59 GMT

e. Límites de uso do certificado: Firma dixital,  Cifrado de clave

f.  Pegada dixital do certificado (SHA1): CF 2A 80 CA 6E F0 B3 0C FC 38 0A 58 C6 65 BE 7A EC E8 4F 27

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:
 CRL: http://GEANT.crl.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crl,
  http://GEANT.crt.sectigo.com/GEANTOVRSACA4.crt

 OCSP: http://GEANT.ocsp.sectigo.com

 

a.          Código único de identificación: 0a:cf:45:12:33:a5:0b:ff:61:44:66:ee:33:f6:2e:a8

b.          Prestador de servizos de certificación que emite o certificado:  C = NL, ST = Noord-Holland, L = Amsterdam, O = TERENA,  CN = TERENA SSL High Assurance CA 3

c.          Identificación da Sede:   businessCategory = Government Entity, jurisdictionC = ES, serialNumber = 007, C = ES, L = Santiago de Compostela, O = Universidad de Santiago de Compostela, OU = ATIC, CN = sede.usc.es

d.          Período de validez do certificado:   5/3/2020  00:00:00 GMT - 10/3/2022  12:00:00 GMT

e.          Límites de uso do certificado: Firma dixital,  Cifrado de clave

f.           Pegada dixital do certificado (SHA1):  15 53 5B 6B 68 27 70 2A CB 1F AB A5 D1 C6 9B 9D 04 5A 78 C6

 g.          Comprobación do estado de revogación do certificado: CRL: http://crl3.digicert.com/TERENASSLHighAssuranceCA3.crl       

http://crl4.digicert.com/TERENASSLHighAssuranceCA3.crl               

OCSP: http://ocsp.digicert.com

 

a.          Código único de identificación:  0c:50:80:ad:68:1a:b5:9c:ad:84:b5:4b:6f:06:75:ec


b.          Prestador de servizos de certificación que emite o certificado:  C = NL, ST = Noord-Holland, L = Amsterdam, O = TERENA, CN = TERENA SSL High Assurance CA 3


c.          Identificación da Sede:   businessCategory = Government Entity, jurisdictionC = ES, serialNumber = Government Entity, C = ES, L = Santiago de Compostela, O = Universidade de Santiago de Compostela, OU = ATIC, CN = sede.usc.es


d.          Período de validez do certificado:   5/3/2019 00:00:00 GMT - 9/3/2020  12:00:00 GMT


e.          Límites de uso do certificado: Firma dixital, Cifrado de clave


f.           Pegada dixital do certificado (SHA1):  3E 7B C6 93 6D 46 EC 6D DF 39 C7 FC B2 BF E1 80 E6 0B F7 D7


g.          Comprobación do estado de revogación do certificado:

CRL: http://crl3.digicert.com/TERENASSLHighAssuranceCA3.crl
                       http://crl4.digicert.com/TERENASSLHighAssuranceCA3.crl

OCSP: http://ocsp.digicert.com

 

a.          Código único de identificación:  58:90:0e:d3:32:db:f2:3e:58:bd:7c:46:60:ef:fe:24

b.          Prestador de servizos de certificación que emite o certificado:  C=ES, O=IZENPE S.A., OU=BZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico EV, CN=CA de Certificados SSL EV

c.          Identificación da Sede:   C=ES, ST=A CORUÑA, L=SANTIAGO DE COMPOSTELA/1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=ES/businessCategory=Government Entity, O=UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA/2.5.4.97=VATES-Q1518001A, OU=SEDE ELECTRONICA, OU=UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA/serialNumber=Q1518001A, CN=sede.usc.es

d.          Período de validez do certificado:   6/3/2017 15:12:06 2017 GMT - 6/3/2019  15:12:03 GMT

e.          Límites de uso do certificado: Firma dixital, Cifrado de clave

f.           Pegada dixital do certificado (SHA1):  69:1D:EE:B7:21:2B:C0:30:6A:07:3F:29:98:35:78:72:CA:94:8C:7A

g.          Comprobación do estado de revogación do certificado:

http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlsslev2

OCSP: http://ocsp.izenpe.comSelo electrónico da USC:

a. Código único de identificación: 4b:53:8e:45:a8:fa:ed:90:62:31:a6:87:5b:29:98:e3

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=ES, O=FNMT-RCM, OU=Ceres/2.5.4.97=VATES-Q2826004J, CN=AC Sector Público

c. Identificación do selo electrónico: C=ES, L=SANTIAGO DE COMPOSTELA, O=UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, OU=SELLO ELECTRONICO/2.5.4.97=VATES-Q1518001A/serialNumber=Q1518001A, CN=Sello electrónico de la USC

d. Período de validez do certificado: 16/03/2022 08:57:43 2022 GMT a 16/03/2025 08:57:43 2025 GMT

e. Límites do uso do certificado: Sinatura dixital, Non repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos, Autenticación de cliente web TLS, Protección de correo electrónico

f. Pegada dixital do certificado: 9F:52:AD:92:E5:B9:4B:3B:6C:A7:D8:83:F3:07:C3:8E:F1:37:A3:AF

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:

URI: ldap://ldapsp.cert.fnmt.es/cn=CRL77,cn=AC%20Sector%20Publico,ou=CERES,o=FNMT-RCM,C=ES?certificateRevocationList;binary?base?objectclass=cRLDistributionPoint

OCSP - URI:http://ocspap.cert.fnmt.es/ocspap/OcspResponder

 

Anteriores selos electrónicos da USC:

Dende o 16 de abril de 2021 ata o 21 de marzo de 2022, o certificado de selo electrónico utilizado pola Universidade de Santiago de Compostela foi o seguinte:

a. Código único de identificación: 3a:fd:91:8d:88:02:e6:fb:60:63:3b:ee:11:56:22:05

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=ES, O=FNMT-RCM, OU=CERES/serialNumber=Q2826004J, CN=AC Administración Pública

c. Identificación do selo electrónico: C=ES, L=SANTIAGO DE COMPOSTELA, O=UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, OU=SELLO ELECTRONICO/2.5.4.97=VATES-Q1518001A/serialNumber=Q1518001A, CN=SELLO ELECTRONICO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

d. Período de validez do certificado: 30/03/2021 14:55:42 GMT a 30/03/2022 14:55:42 GMT

e. Límites do uso do certificado: Sinatura dixital, Non repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos, Autenticación de cliente web TLS, Protección de correo electrónico

f. Pegada dixital do certificado: 42:57:B9:AC:C8:6A:5B:99:9F:FE:64:81:F0:27:8E:36:38:7A:4F:3A

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:

URI: ldap://ldapape.cert.fnmt.es/CN=CRL1094,CN=AC%20Administraci%F3n%20P%FAblica,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES?certificateRevocationList;binary?base?objectclass=cRLDistributionPoint

OCSP - URI:http://ocspap.cert.fnmt.es/ocspap/OcspResponder

 

Dende o día 30 de abril de 2018 ata o 15 de abril de 2021, o certificado de selo electrónico utilizado pola Universidade de Santiago de Compostela foi o seguinte:

a.  Código único de identificación: 0e:8c:4b:b5:10:81:50:bc:5a:d8:75:eb:81:09:b7:9b

b. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C = ES, O = FNMT-RCM, OU = CERES, serialNumber = Q2826004J, CN = AC Administración Pública

c. Identificación do selo electrónicoC = ES, L = SANTIAGO DE COMPOSTELA, O = UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, OU = SELLO ELECTRONICO, 2.5.4.97 = VATES-Q1518001A, serialNumber = Q1518001A, CN = UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

d. Período de validez do certificado 19/04/2018-19/04/2021

 e. Límites do uso do certificado: Sinatura dixital, Non repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos, Autenticación de cliente web TLS, Protección de correo electrónico

f. Pegada dixital do certificado: B6:A9:7F:6F:04:B4:CF:AA:A0:C8:32:8B:86:EE:2B:C7:1B:9E:EE:4F

g. Comprobación do estado de revogación do certificado:

 • URI: ldap://ldapape.cert.fnmt.es/CN=CRL574,CN=AC%20Administraci%F3n%20P%FAblica,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES?certificateRevocationList;binary?base?objectclass=cRLDistributionPoint  

 • OCSP - URI:http://ocspap.cert.fnmt.es/ocspap/OcspResponder

 

Dende o día 21 de maio do ano 2015 ata o 30 de abril de 2018, o certificado de selo electrónico utilizado pola Universidade de Santiago de Compostela foi o seguinte:

a.          Código único de identificación: 2e:86:75:c4:c4:b8:8b:c8:55:41:f6:2b:99:b6:c7:e2

b.          Prestador de servizos de certificación que emite o certificado:C = ES, O = FNMT-RCM, OU = CERES, serialNumber = Q2826004J, CN = AC Administración Pública

c.          Identificación do selo electrónico: C = ES, O = UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, OU = sello electrónico, serialNumber = Q1518001A, CN = UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

d.          Período de validez do certificado: 30/04/2015 - 30/04/2018

e.          Límites de uso del certificado: Sinatura dixital, Non repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos, Autenticación de cliente web TLS, Protección de correo electrónico

f.          Pegada dixital do certificado:EB:A5:5A:E5:28:E2:55:06:8E:0A:B3:29:7A:5E:22:87, 6F:E3:A5:F3:AC:CD:AD:AD:8C:14:28:10:63:BB:C9:E0:3D:FD:07:02

g.         Comprobación do estado de revogación do certificado:

·         CRL:

ldap://ldapape.cert.fnmt.es/CN=CRL196,CN=AC%20Administraci%F3n%20P%FAblica,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES?certificateRevocationList;binary?base?objectclass=cRLDistributionPoint

·         OCSP: http://ocspap.cert.fnmt.es/ocspap/OcspResponder

 

Dende o día 4 de decembro do ano 2012 ata o 21 de maio do 2015, o certificado de selo electrónico utilizado pola Universidade de Santiago de Compostela foi o seguinte:

a.          Código único de identificación: 18:8e:47:46:82:6a:b0:a4:50:bd:f6:29:f7:d6:85:4f

b.          Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C=ES, O=FNMT-RCM, OU=CERES, serialNumber=Q2826004J, CN=AC Administración Pública

c.          Identificación do selo electrónico: C=ES, O=UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, OU=sello electrónico, serialNumber=Q1518001A, CN=UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

d.          Período de validez do certificado: 04/12/2012 - 21/05/2015

e.          Límites de uso del certificado: Sinatura dixital, Non repudio, Cifrado de clave, Cifrado de datos, Autenticación de cliente web TLS, Protección de correo electrónico

f.          Pegada dixital do certificado: 45:1F:64:CC:78:5E:EF:A3:2D:EB:C2:11:75:A4:79:5B:BA:0D:3D:E6, 1A:54:3B:D1:4C:98:65:EC:CE:DE:AD:95:2B:F8:2E:B5

g.         Comprobación do estado de revogación do certificado:

·         CRL: ldap://ldapape.cert.fnmt.es/CN=CRL48,CN=AC%20Administraci%F3n%20P%FAblica,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES?certificateRevocationList;binary?base?objectclass=cRLDistributionPoint

·         OCSP: http://ocspap.cert.fnmt.es/ocspap/OcspResponder

 

 Calendario oficial

O rexistro electrónico da USC permitirá a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións todos os días do ano, durante as vinte e catro horas do día, agás nos supostos de interrupcións do servizo programadas e non programadas.

Para os efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles, a recepción nun día inhábil entenderase efectuada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. Para estes efectos, no asento de entrada, inscribiranse como data e hora de presentación aquelas nas que se produciu efectivamente a recepción constando como data e hora de entrada as cero horas e un segundo do primeiro día hábil seguinte.

Para os efectos do cómputo dos prazos previstos, terase en conta o calendario de días inhábiles establecido na Comunidade Autónoma de Galicia publicado no DOG.

 

Para o ano 2016 poderá consultarse estes calendarios: 

 • Estado

 https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11348.pdf

 • Comunidade Autónoma de Galicia

 http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151209/AnuncioG0424-021215-0001_es.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/secxeral/descargas/Calendario_escolar_curso_2015-16_aprobado_C.G.pdf

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2017:

 • Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf

 • Comunidade Autónoma de Galicia

 http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0424-280616-0005_gl.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/secxeral/Calendario_escolar_curso_2016-17xaprobado_CGx.pdf

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2018:

 • Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0424-110917-0005_gl.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/secxeral/Calendario-academico-curso-2017-2018.pdf

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2019:

 • Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181024/AnuncioG0424-181018-0006_es.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/secxeral/CALENDARIO-2018-2019aprobado-e-modificado-o-dia-20-de-marzo.pdf

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2020:

 • Estado

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14552

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0424-050719-0002_es.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/gl/calendario-academico-curso-1920

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2021:

 • Estado

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13343

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200930/AnuncioG0599-240920-0001_es.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

https://www.usc.gal/gl/calendario-academico

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2022:

 • Estado

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17113

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210707/AnuncioG0599-300621-0003_gl.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

https://www.usc.gal/gl/calendario-academico

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2023:

 • Estado

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16755

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221107/AnuncioG0656-261022-0001_gl.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

https://www.usc.gal/gl/calendario-academico

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

Ano 2024

 • Estado

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-22014

 • Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231102/AnuncioG0656-241023-0001_gl.html

 • Universidade de Santiago de Compostela

https://www.usc.gal/gl/calendario-academico

Tamén se considerarán inhábiles na USC os días 24 e 31 de decembro, o día de San Tomé, o día da apertura de curso e, en cada Campus, os días das festas locais.