Saltar ao contido principal
Inicio » Sede electrónica » Información da sede » Aspectos técnicos

Aspectos técnicos

Política de accesibilidade

A política de accesibilidade da páxina web da Sede Electrónica da USC non recolle compromisos adicionais aos mencionados na lexislación vixente sobre accesibilidade:

 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico na súa disposición adicional quinta dispón que "as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas da Internet poida ser accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ó contido xeralmente recoñecidos"
 • O Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.
 • A Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público no seu artigo 38.5 establece que “A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respectará os principios de accesibilidade e uso de acordo coas normas establecidas ao respecto, estándares abertos e, no seu caso, aqueles outros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.

 • O Regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso da cidadanía aos servizos públicos da Universidade de Santiago de Compostela e se crea a Sede Electrónica da Universidade de Santiago de Compostela, o rexistro electrónico e o taboleiro de anuncios da USC que fixa "os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, nos termos ditados pola normativa vixente nesta materia en cada momento".

 

Identificación e sinatura

O artigo 24 do "Regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso da cidadanía aos servizos públicos da universidade de Santiago de Compostela e se crea a sede electrónica da Universidade de Santiago de Compostela, o rexistro electrónico e o taboleiro de anuncios da USC" establece os mecanismos permitidos para a identificación electrónica. Segundo o recollido nese artigo os mecanismos permitidos para a identificación electrónica son os seguintes:

 • Sinatura electrónica empregando certificado: As persoas físicas poderán utilizar o Documento Nacional de Identidade electrónico e certificados electrónicos emitidos polos prestadores de servizos de certificación recoñecidos pola plataforma de validación de sinatura electrónica @firma (http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma#.V3JfdtKLRpg).
 • Sinatura empregando claves concertadas: A sinatura electrónica mediante claves concertadas permite que as persoas usuarias poidan acceder á Sede Electrónica mediante credenciais que se xeran para a comunidade universitaria. Máis información na sección de identidade da ATIC (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/identidade/index.html)

Soporte e axuda

Para calquera cuestión relacionada cos requisitos técnicos para o uso da Sede e os certificados electrónicos de identidade asociados a ela, pode dirixirse ao Centro de Atención a Usuarios da USC, polos procedementos establecidos, a saber:

 • Por teléfono, chamando á extensión 55555. Desde fóra da USC: 881811000 - 55555
 • Por correo electrónico á dirección cau@usc.es
 • A través do formulario de notificación de incidencias no enderezo:

 

http://www.usc.es/gl/servizos/atic/cau/notificar.jsp

 

Interrupción do servizo

A Sede estará operativa os sete días da semana durante as 24 horas do día.

No caso de interrupcións non planificadas, e sempre que sexa posible, disporanse as medidas para que as usuarias e usuarios resulten informados desta circunstancia, así como dos efectos sobre os prazos de presentación de solicitudes, de ser o caso.

 • Interrupcións programadas

 

 • Interrupcións do servizo

ANO 2013:

O xoves 20 de xuño de 2013 houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 10:30 horas.

O luns 9 de setembro de 2013 houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 8:30 horas.

O mércores 23 de outubro de 2013, houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 9:15 horas.

 

ANO 2014:

O martes 29  de abril de 2014, houbo unha interrupción programada do servizo entre as 8:00 e as 8:15 horas da mañá.

O martes 20 de maio de 2014, por motivos de mantemento, houbo unha interrupción no servizo dende as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Debido a tarefas de mantemento do servizo de rede de datos, sufriuse un corte de servizo na sede electrónica dende as 8:25 ata as 8:39 o día 21 de xullo de 2014.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 1 de Outubro 2014, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, a mañá do mércores día 19 de Novembro de 2014, non estivo dispoñible o acceso a estes servizos entre as 8 e as 8:10 horas da mañá.

Na mañá do mércores día 10 de Decembro de 2014 procedeuse a realizar tarefas de mantemento na Sede Electrónica da USC, polo que os servizos da mesma non estiveron dispoñibles entre as 8 e 8:45 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 16 de Decembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

ANO 2015

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 15 de Xaneiro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

  Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, mañá xoves día 22 de Xaneiro 2015, procederase a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estará dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 26 de Febreiro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

  O xoves día 19 de Marzo de 2015 procedeuse a realizar tarefas de mantemento na Sede Electrónica da USC, polo que os servizos da mesma non estiveron dispoñibles entre as 8 e as 9 horas da mañá.

Debido a incidencias técnicas, o venres día 15 de maio de 2015 procedeuse a realizar unha interrupción programada no servizo dende as 13:30 horas, cunha previsión dunha duración mínima de 7 horas. A sede volveu a estar operativa o martes 19/05/2015 ás 15:19 horas.

 

O xoves 28 de maio de 2015 houbo unha interrupción programada do servizo de rexistro electrónico dende as 8:00 ata as 9:00 horas da mañá debido á actualización da plataforma na que funciona a aplicación que da soporte ao mesmo.

  Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o  luns día 16 de Novembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o venres día 18 de Decembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

Ano 2016:

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 8 de Marzo, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 20 de Xuño, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8.45 e as 8.50 horas da mañá.

Por motivos de mantenemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 8 de setembro de 2016, procedeuse a reinicar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8.00 e as 8.05 horas da mañá.

2017

Por motivos de mantemento da Sede Electrónica o servizo estará interrumpido o día 28 de febreiro  de 8:00 a 8:05 da mañá.

 Por motivos de mantemento da Sede Electrónica o servizo estará interrumpido o día 7 de marzo  de 8:00 a 8:15 da mañá.

 Por motivos de mantemento o servizo na Sede Electrónica estará interrompido o día 29 de marzo  de 7:00 a 9:00 da mañá.

 • Interrupcións non programadas.