Ir ao contido da p�xina

Aspectos técnicos

Política de accesibilidade

A política de accesibilidade da páxina web da Sede Electrónica da USC non recolle compromisos adicionais aos mencionados na lexislación vixente sobre accesibilidade:

 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico na súa disposición adicional quinta dispón que "as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas da Internet poida ser accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ó contido xeralmente recoñecidos"
 • O Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.
 • A Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público no seu artigo 38.5 establece que ?A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respectará os principios de accesibilidade e uso de acordo coas normas establecidas ao respecto, estándares abertos e, no seu caso, aqueles outros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.?

 • O Regulamento de transformación dixital, administración electrónica e desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación da Universidade de Santiago de Compostela que fixa os "principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade".

 

Identificación e sinatura

O artigo 12 do "Regulamento de transformación dixital, administración electrónica e desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación da USC"[1], establece que para acceder aos servizos desde a sede electrónica, a cidadanía e o persoal universitario poderán utilizar calquera dos sistemas de sinatura electrónica admitidos pola USC, conforme a política de sinatura da Universidade.

Identificación:

A Resolución do 26 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se aproba a política de sinatura electrónica [2]sinala, por unha banda, no seu artigo 6, os seguintes sistemas de identificación admitidos para acceder a un procedemento en sede electrónica ou a través dunha aplicación corporativa:

 1. Certificados persoais admitidos na plataforma de validación de @firma. recollidos no apartado DPV e información de certificados soportados da seguinte ligazón:     (https://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma/descargas#.WTGKqCVf2M-).
 2. Certificados incluídos no DNI electrónico.
 3. Claves concertadas do sistema Cl@ve.
 4. Certificados de empregado público.
 5. Claves concertadas da USC. (Máis información na sección de identidade da ATIC: http://www.usc.es/gl/servizos/atic/identidade/index.html)
 6. Credenciais de identificación do sistema SIR da Rede Iris nos procedementos espe­cíficos en que así se dispoña.

O sistema ordinario de identificación na sede electrónica será o de clave concertada, agás para o caso de seren formuladas solicitudes por persoas alleas á USC.

Para presentar declaracións responsables e determinadas solicitudes, interpor recursos, desistir de accións ou renunciar a dereitos será necesaria a sinatura con certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados.

Para facilitar o acceso de persoas de nacionalidades distintas da española no uso de procedementos da USC poderán utilizarse de xeito excepcional outros sistemas de acceso para alumnos estranxeiros ou solicitantes estranxeiros en convocatorias da USC, procu­rando que sexan mecanismos de identificación que utilicen credenciais de servizos de identificación de terceiros de ampla difusión nas relacións electrónicas

Sinatura:

Por outra banda, o artigo 7 da citada Resolución da Secretaría Xeral pola que se aproba a política de sinatura electrónica determina os seguintes sistemas ordinarios de sinatura dos documentos que se presenten na USC:

 1. Certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatura electrónica.
 2. Claves concertadas do sistema Cl@ve.
 3. Clave concertada da USC. (Máis información na sección de identidade da ATIC: (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/identidade/index.html)
 4. Certificados de empregado público.
 5. Credenciais do sistema SIR da Rede Iris nos procedementos específicos en que así se dispoña

O sistema ordinario de sinatura na sede electrónica será o de clave concertada, agás para o caso de seren formuladas solicitudes por persoas alleas á USC.

Para presentar declaracións responsables e determinadas solicitudes, interpor recursos, desistir de accións ou renunciar a dereitos será necesaria a sinatura con certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados.

Para facilitar o acceso de persoas de nacionalidades distintas da española no uso de procedementos da USC, poderán utilizarse de xeito excepcional outros sistemas de sinatura para alumnado estranxeiro ou solicitantes estranxeiros en convocatorias da USC, procurando que sexan mecanismos de sinatura que utilicen credenciais de servizos de identificación de terceiros de ampla difusión nas relacións electrónicas.


[1] http://hdl.handle.net/10347/30358

[2] http://hdl.handle.net/10347/15406

 

Soporte e axuda

Para calquera cuestión relacionada cos requisitos técnicos para o uso da Sede e os certificados electrónicos de identidade asociados a ela, pode dirixirse ao Centro de Atención a Usuarios da USC, polos procedementos establecidos, a saber:

 • Por teléfono, chamando á extensión 55555. Desde fóra da USC: 881811000 - 55555
 • Por correo electrónico á dirección cau@usc.es
 • A través do formulario de notificación de incidencias no enderezo:

 

http://www.usc.es/gl/servizos/atic/cau/notificar.jsp

 

Interrupción do servizo

A Sede estará operativa os sete días da semana durante as 24 horas do día.

No caso de interrupcións non planificadas, e sempre que sexa posible, disporanse as medidas para que as usuarias e usuarios resulten informados desta circunstancia, así como dos efectos sobre os prazos de presentación de solicitudes, de ser o caso.

Ano 2013

O xoves 20 de xuño de 2013 houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 10:30 horas.

O luns 9 de setembro de 2013 houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 8:30 horas.

O mércores 23 de outubro de 2013, houbo unha interrupción programada do servizo dende as 8:00 ata as 9:15 horas.

 Ano 2014

O martes 29  de abril de 2014, houbo unha interrupción programada do servizo entre as 8:00 e as 8:15 horas da mañá.

O martes 20 de maio de 2014, por motivos de mantemento, houbo unha interrupción no servizo dende as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Debido a tarefas de mantemento do servizo de rede de datos, sufriuse un corte de servizo na sede electrónica dende as 8:25 ata as 8:39 o día 21 de xullo de 2014.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 1 de Outubro 2014, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, a mañá do mércores día 19 de Novembro de 2014, non estivo dispoñible o acceso a estes servizos entre as 8 e as 8:10 horas da mañá.

Na mañá do mércores día 10 de Decembro de 2014 procedeuse a realizar tarefas de mantemento na Sede Electrónica da USC, polo que os servizos da mesma non estiveron dispoñibles entre as 8 e 8:45 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 16 de Decembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

Ano 2015

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 15 de Xaneiro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, mañá xoves día 22 de Xaneiro 2015, procederase a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estará dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 26 de Febreiro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

O xoves día 19 de Marzo de 2015 procedeuse a realizar tarefas de mantemento na Sede Electrónica da USC, polo que os servizos da mesma non estiveron dispoñibles entre as 8 e as 9 horas da mañá.

Debido a incidencias técnicas, o venres día 15 de maio de 2015 procedeuse a realizar unha interrupción programada no servizo dende as 13:30 horas, cunha previsión dunha duración mínima de 7 horas. A sede volveu a estar operativa o martes 19/05/2015 ás 15:19 horas.

O xoves 28 de maio de 2015 houbo unha interrupción programada do servizo de rexistro electrónico dende as 8:00 ata as 9:00 horas da mañá debido á actualización da plataforma na que funciona a aplicación que da soporte ao mesmo.

  Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o  luns día 16 de Novembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o venres día 18 de Decembro, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

Ano 2016

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 8 de Marzo, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8 e as 8.05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 20 de Xuño, procedeuse a reiniciar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8.45 e as 8.50 horas da mañá.

Por motivos de mantenemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 8 de setembro de 2016, procedeuse a reinicar as máquinas que prestan estes servizos. Debido a isto, non estivo dispoñible o acceso á Sede entre as 8.00 e as 8.05 horas da mañá.

Ano 2017

Por motivos de mantemento da Sede Electrónica o servizo estará interrumpido o día 28 de febreiro  de 8:00 a 8:05 da mañá.

 Por motivos de mantemento da Sede Electrónica o servizo estará interrumpido o día 7 de marzo  de 8:00 a 8:15 da mañá.

 Por motivos de mantemento o servizo na Sede Electrónica estará interrompido o día 29 de marzo  de 7:00 a 9:00 da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo na Sede Electrónica estará interrompido o día 18 de xullo  de 9:00 a 11:00 da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o xoves 24 de agosto de 2017 de 9:00 a 9:05 horas e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o mércores 27 de setembro de 2017 de 9:00 a 9:05 horas, e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido mañá  xoves 5 de outubro de 2017 de 9:00 a 9:05 horas, e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido mañá mércores 22 de novembro de 2017 de 9:00 a 9:05 horas, e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

 Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido mañá mércores 20 de decembro de 2017 de 9:00 a 9:05 horas, e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido mañá xoves 21 de decembro de 2017 de 9:00 a 9:05 horas, e entre 11 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o martes día 26 de decembro de 2017entre as 9:00 e as 10:00 horas da mañá.

 Ano 2018

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido mañá xoves día 18 de xaneiro de 2018 entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o mércores día 31 de xaneiro de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas da mañá, e entre as 11:00 e as 11:05 horas.

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido mañá venres día 23 de febreiro de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas, e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o vindeiro luns día 5 de marzo de 2018 entre as 7:00 e as 9:00 horas de mañá.

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido o vindeiro mércores día 21 de marzo de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas, e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido hoxe martes día 10 de abril de 2018 entre as 22:00 e as 23:59 horas. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido o vindeiro martes día 24 de abril de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas, e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido, hoxe, martes día 24 de abril de 2018 entre as 11:00 e as 11:05 horas, e entre as 12:00 e as 12:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido o vindeiro luns día 30 de abril de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido o vindeiro martes día 8 de maio de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido mañá martes día 15 de maio de 2018 entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido mañá mércores día 23 de maio de 2018 entre as 8:00 e as 9:00 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido mañá mércores día 30 de maio de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido mañá mércores día 20 de xuño de 2018 entre as 9:30 e as 9:35 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido hoxe martes día 3 de xullo de 2018 entre as 9:00 e as 12:00 horas.

Por motivos de mantento o servizo estará interrumpido o martes día 24 de xullo de 2018 entre as 9:30 e as 9:35 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o día 24 de agosto de 2018 entre as 9:30 e as 9:35 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o mércores día 26 de setembro de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o xoves día 11 de outubro de 2018 entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá.

Interrupción do servizo entre o 20 e o 22 de outubro de 2018 por fallos técnicos dunha aplicación externa á USC (@firma). Como consecuencia amplíase o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria para a elaboración dunha listaxe de espera no subgrupo A1 ata o 25 de outubro de 2018.

 Por motivos urxentes de mantemento o servizo estará interrumpido hoxe día 7 de novembro de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o mércores día 14 de novembro de 2018 entre as 8:00 e as 9:00 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido o mércores día 28 de novembro de 2018 entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento o servizo estará interrumpido hoxe día 3 de decembro a partir das 13:30 horas, durante 15 minutos.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 20 de decembro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 10:00 e as 10:05 horas e entre as 12:00 e as 12:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 27 de decembro, haberá cortes intermitentes entre as 09:30 e as 10:00 horas da mañá.

 Ano 2019

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 30 de xaneiro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

O sábado 2 de febreiro a partir das 18:00 horas e por un tempo estimado de 5 horas, os servizos de Cl@ve PIN non estarán dispoñibles na pasarela Cl@ve por actualización da Base de Datos da AEAT.

Interrupción do servizo dende as 15:35 do 12 de febreiro ata as 8:00 do 13 de febreiro por fallos técnicos. Como consecuencia amplíase o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria pública 2/2019 de contratación de persoal para colaborar en actividades e proxectos de investigación.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 21 de febreiro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 3 de abril, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o venres día 5 de abril, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 7:50 e as 8:15 horas de mañá aproximadamente.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, mañá mércores día 10 de abril, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 8:00 e as 8:05 horas de mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 24 de abril, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, mañá xoves día 16 de maio, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 8:00 e as 10:00 horas da mañá aproximadamente. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o luns día 20 de maio, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 8:00 e as 10:00 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 5 de xuño, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por unha actuación que levará a cabo a GISS o sábado 15 entre as 10h e as 14h nos componentes de Cl@ve, durante ese tempo non estarán dispoñibles a identificación mediante Cl@ve Permanente nin a sinatura con Cl@ve Firma.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 26 de xuño, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 23 de xullo, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 23 de outubro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 29 de outubro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 7:30 e as 9:00 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 27 de novembro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 18 de decembro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, hoxe xoves día 27 de febreiro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Ano 2020

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 25 de marzo, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 29 de abril, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 27 de maio, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

O sábado 06/06/2020, de 15h a 20h, haberá actuacións de mantemento na infraestrutura da SGAD polo que poderán producirse cortes do servizo.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 23 de xuño, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento da aplicación de rexistro Geiser, o luns 27 de xuño non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede a partir das 18:00 cunha duración aproximada dunha hora.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 28 de xullo, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 26 de agosto, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento da aplicación de rexistro Geiser, o sábado 26 de setembro non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede a partir das 16:00 cunha duración aproximada de catro horas.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 7 de outubro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 25 de novembro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento da aplicación de rexistro Geiser, o mércores 25 de novembro non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede a partir das 19:00 cunha duración aproximada de dez horas.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 15 de decembro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

O luns día 21 de decembro non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 11:00 por actualización do servizo da plataforma de sinatura.

Ano 2021

Por motivos de mantemento na rede SARA, o mércores día 17 de febreiro, haberá cortes no sistema entre as 15:00 e as 16:00 horas.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 24 de febreiro, non estará dispoñible o acceso ós servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 3 de marzo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 8:00 e as 8:15 horas da mañá aproximadamente.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 24 de marzo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento no sistema de autenticación centralizada da USC, o martes 13 de abril non será posible acceder aos servizos da sede e da plataforma de sinatura entre as 7:00 e as 7:30 horas da mañá, aproximadamente.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 28 de abril, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento, o xoves 15 de abril non será posible acceder aos servizos da sede e da plataforma de sinatura entre as 8:00 e as 9:00 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 26 de maio, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 23 de xuño, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 28 de xullo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 25 de agosto, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 27 de outubro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 24 de novembro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 29 de decembro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Ano 2022

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 25 de xaneiro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Debido a unha incidencia técnica xeneralizada na aplicación de rexistro, o acceso aos servizos da Sede estivo interrompido entre as 13:30 do 8 de febreiro ata as 10:00 do 9 de febreiro.

Debido a unha incidencia técnica xeneralizada no sistema de identificación, o acceso aos servizos da Sede estivo interrompido entre as 05:00 do 12 de febreiro ata as 09:32 do 14 de febreiro.

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 24 de febreiro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o martes día 22 de marzo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 8:00 e as 9:00 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 23 de marzo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento na aplicación de rexistro, o martes día 19 de abril, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede a partir das 17:30 e cunha duración aproximada de 30 minutos. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 27 de abril, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o venres día 1 de xullo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 8:00 e as 8:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 20 de xullo, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá. 

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o mércores día 26 de outubro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 11:00 e as 11:05 horas da mañá.

Ano 2023

Por motivos de mantemento nos sistemas da Sede Electrónica da USC, o xoves día 25 de maio, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 9:00 e as 9:05 horas e entre as 09:15 e as 09:20 horas da mañá.

Por motivos de mantemento na aplicación de rexistro, non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede dende o 20 de outubro de 2023 a partir das 17:30 ata o 22 de outubro de 2023.

Debido a unha intervención programada, o venres 3 de novembro non estará dispoñible o acceso aos servizos da Sede entre as 15:00 e as 17:00 horas.