Ir ao contido da p�xina

Canles de acceso aos servizos

Consonte coas Leis 40/2015 e 39/2015, a USC habilita diferentes canles ou medios para prestación dos seus servizos:

Acceso electrónico

A través de Internet, segundo os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, nos termos ditados pola normativa vixente nesta materia en cada momento. https://sede.usc.es

Atención presencial

A través dos servizos, sen prexuízo do acceso a través das oficinas de asistencia en materia de rexistros contemplado no artigo 16.4.d. da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Nas oficinas de atención presencial poderán poñerse a disposición da cidadanía os medios e instrumentos para exercer os dereitos de acceso electrónico aos procedementos establecidos. En particular poderase acceder a estes servizos sen identificación electrónica e previo apoderamento, nas oficinas de asistencia en materia de rexistros da USC, mediante persoal funcionario habilitado.

-Oficina de asistencia en materia de rexistros. Campus de Santiago de Compostela.

Colexio de San Xerome
Praza do Obradoiro, S/N
15782 - Santiago de Compostela

-Oficina de asistencia en materia de rexistros. Campus de Lugo.

Servizos Administrativos no Edificio da Biblioteca Intercentros
27002 Lugo

-Oficinas auxiliares.

En materia de xestión académica, o estudantado da USC pode acudir ás seguintes oficinas de asistencia en materia de rexistros de carácter auxiliar:

-Na Unidade de Xestión Académica do Campus Vida, situada no edificio do Pavillón Estudantil.

-Na Unidade de Xestión Académica do Campus Norte, situada no Burgo das Nacións.