Conxunto de identidade do servizo

Protección de datos de carácter persoal

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en materia de protección de datos de carácter persoal

Identificación

Código: PRT-1

Nome: Protección de datos de carácter persoal.

Clasificación: Protección de datos, Dereitos a exercer na sede, Dereitos ARCO.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

FINALIDADE

Serve para que as persoas interesadas poidan facer uso dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos seu datos de carácter persoal que obren en poder da universidade, de acordo co establecido no Título III da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal (LOPD).

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa presentación da solicitude no rexistro da universidade. No enderezo de inicio do procedemento está dispoñible o formulario que se debe cubrir e asinar de xeito electrónico.

Nos supostos de rectificación, cancelación ou oposición de datos a persoa interesada deberá especificar na solicitude a qué datos de carácter persoal se refire a súa solicitude conforme ao establecido na LOPD e no Real Decreto 1720/2007 polo que se aproba o seu regulamento. Os dereitos descritos no presente procedemento son de carácter persoalísimo, de acordo co establecido no artigo 23 do Real Decreto 1720/2007, polo que só poderán ser exercidos pola persoa afectada, ou mediante representación só nos supostos establecidos no mencionado artigo. A persoa interesada poderá acompañar á solicitude calquera documento que estime procedente para acreditar a súa solicitude.

Unha vez presentada a solicitude a Secretaría Xeral da USC, no prazo de un mes contado dende a recepción da solicitude no caso do dereito de acceso, ou no prazo de 10 días nos supostos de solicitude de rectificación, cancelación ou oposición de datos, resolverá sobre a solicitude aceptándoa ou rexeitándoa de acordo co establecido na LOPD e no RD 1720/2007, dando as ordes oportunas, no primeiro caso, para que a persoa interesada faga uso efectivo do seu dereito.

O dereito de acceso ao que se refire este procedemento só poderá ser exercido a intervalos inferiores a doce meses, salvo que a persoa interesada acredite un interese lexítimo ao efecto, de acordo co artigo 30 do RD1720/2007.

Contra a denegación de solicitudes de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición de datos de carácter persoal a persoa interesada poderá interpoñer ante a Axencia de Protección de Datos a reclamación á que se refire o artigo 18 da LOPD. 

Documentación asociada ó procedemento