Ir ao contido da p�xina

Solicitude de prácticas externas extracurriculares do Consello Social

Solicitude de prácticas externas extracurriculares do Consello Social

Identificación

Código: PXA-11/01

Nome: Solicitude de prácticas externas extracurriculares do Consello Social.

Clasificación: Xestión académica, Peticións especiais, Outras peticións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude de prácticas externas extracurriculares do Consello Social

Finalidade

Este procedemento deséñase para que os estudantes de títulacións oficiais da USC poidan solicitar prácticas externas extracurriculares por alguna das vías de adxudicación especificadas na convocatoria pública publicada periódicamente polo Consello Social.

Descrición

O procedemento iníciase coa presentación da solicitude na sede electrónica da USC. No enderezo de inicio do procedemento está dispoñible o formulario de solicitude que se debe cubrir de xeito electrónico.

A convocatoria pódese consultar na seguinte ligazón

As reclamacións deben realizarse utilizando a presentación de solicitudes a través do rexistro electrónico.

O procedemento remata coa publicación da lista definitiva de alumnado adxudicatario.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición no prazo de un mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Documentación asociada ó procedemento