Ir ao contido da páxina

Reclamación contra a Solicitude de Información Accesible e Queixas web

Reclamación contra a Solicitude de Información Accesible e Queixas web

Identificación

Código: PAE-1/3

Nome: Reclamación contra a Solicitude de Información Accesible e Queixas web.

Clasificación: Páxina web, Accesibilidade, Reclamacións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

 

Finalidade

Este trámite permite realizar unha reclamación relativa á contestación dunha solicitude de Información Accesible e Queixas ante esta Entidade, sempre que se cumpran cos requisitos establecidos na normativa aplicable, como son:

  1. Que previamente se realizou unha solicitude de información accesible ou queixa.
  2. Que a mesma fose desestimada ou non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos regulados no artigo 12.5 do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Descrición

O procedemento iníciase cunha reclamación que se realiza telemáticamente a través do formulario electrónico xa sinalado no epígrafe de INICIO e seguindo os pasos que se van indicando nas sucesivas pantallas.

Unha vez recibida a reclamación, a Vicesecretaría Xeral analizaráa e remitiráa aos servizos técnicos correspondentes,  de ser o caso, para a súa revisión e estudio.

A Vicesecretaría Xeral elaborará a proposta de resolución e a Secretaría Xeral resolverá.

Contra a resolución de reclamación poderá interpoñerse o procedente recurso segundo o artigo 112 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Documentación asociada ó procedemento