Ir ao contido da p�xina

Convocatoria do Programa de Axudas para Persoas Refuxiadas ou con Estatuto de Protección Temporal para o curso 2023-2024

Convocatoria do Programa de Axudas para Persoas Refuxiadas ou con Estatuto de Protección Temporal para o curso 2023-2024

Identificación

Código: PAE-22/05

Nome: Convocatoria do Programa de Axudas para Persoas Refuxiadas ou con Estatuto de Protección Temporal para o curso 2023-2024.

Clasificación: Xestión académica, Peticións especiais, Outras peticións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Inicio do procedemento

FINALIDADE

Adxudicar axudas para realizar estudos de grao, máster ou doutoramento na USC a persoas de fóra da Unión Europea que posúan o estatuto de refuxiado/a en España, o estatuto de protección temporal en España, a acreditación da condición de refuxiado/a por parte da Axencia da ONU para os Refuxiados (ACNUR) ou da Axencia da ONU para os Refuxiados de Palestina (UNRWA), ou ben procedan de países en conflito ou situados en zonas de conflito.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa presentación do formulario de solicitude de participación na convocatoria por parte da persoa interesada na sede electrónica da Universidade de Santiago de Compostela. O formulario está dispoñible na seguinte ligazón e na propia convocatoria, publicada no Taboleiro Electrónico da Universidade de Santiago de Compostela.

Todos os requirimentos da convocatoria pódense consultar na seguinte ligazón, onde se indican os requisitos de participación, o prazo de presentación de solicitudes e o lugar onde se pode seguir o procedemento.

O procedemento remata coa resolución de concesión das axudas de conformidade coa proposta do Comisión de Selección.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela/Lugo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa, aprobada por Lei 29/1998, do 13 de xullo. 

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en tanto non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.