Ir ao contido da p�xina

Solicitude das axudas para a manutención do alumnado nas cafeterías e comedores universitarios

Solicitude das axudas para a manutención do alumnado nas cafeterías e comedores universitarios

Identificación

Código: PAE 23/28

Nome: Solicitude das axudas para a manutención do alumnado nas cafeterías e comedores universitarios.

Clasificación: Extensión universitaria, Axudas, Axudas de manutención.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

FINALIDADE

Este procedemento deséñase para que o alumnado de grao e master da USC poida solicitar unhas axudas que teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso actual.

DESCRICIÓN

Para poder optar ás axudas para manutención hai que cumprir os seguintes requisitos:

1. Requisitos académicos

- Estar matriculado/a no curso actual en estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao ou mestrado en calquera centro da USC.

- Non estar en posesión ou en condición de posuír un título do mesmo ou superior nivel ao dos estudos nos que se matricula para solicitar a axuda.

-Formalizar matrícula de, polo menos, 30 créditos, ou no caso de estudos de grao, formalizala dos créditos restantes para rematar os estudos.

- Non poderá participar o alumnado que estea cursando nesta Universidade un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional, así como o alumnado que na data de remate do prazo de solicitude se atope cursando un programa de mobilidade noutra universidade fóra de Galicia.

 

2. Requisitos económicos

Os requisitos económicos referiranse á Renda Persoal Dispoñible (RPD) da persoa solicitante, que non poderá superar os 9.000 euros, así como á existencia de situacións laborais e económicas de especial gravidade posteriores ao ano 2022, que haberán de xustificarse documentalmente. Neste último suposto, poderase optar ás axudas aínda que no exercicio correspondente para o cálculo da RPD se superasen os 9.000 euros.

As solicitudes admitidas valoraranse pola suma dos seguintes criterios:

a) 70 puntos como máximo en función da Renda Persoal Dispoñible (RPD) segundo a seguinte táboa:

RPD

Puntuación máxima

Até 1.000 €

70

Entre 1.000,01 e 3.000 €

60

Entre 3.000,01 e 5.000 €

50

Entre 5.000,01 e 7.000 €

40

Entre 7.000,01 e 9.000 €

30

Máis de 9.000 €

0

 

b) 30 puntos como máximo que se corresponderán coa valoración de situacións laborais e económicas durante o ano 2023, que provocaran un grave deterioro da economía da unidade familiar e que non se deduzan dos datos fiscais do ano 2022. Poderanse valorar situacións de desemprego, ERTE, ERE, falecemento ou peche de actividade no caso das persoas autónomas, entre outras.

Instrución e resolución do procedemento

1. O órgano competente para instruír o procedemento será a Vicexerencia Xeral Técnica, coa asistencia dunha Comisión Avaliadora para a valoración das solicitudes. O órgano competente para ditar as resolucións derivadas do procedemento é a Xerencia.

2. Unha vez revisadas todas as solicitudes publicarase unha resolución provisional na que se incluirá a puntuación daquelas solicitudes admitidas a trámite e as excluídas, con indicación do motivo da exclusión.

As persoas interesadas poderán formular as alegacións que consideren oportunas no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da Universidade de Santiago de Compostela da anterior resolución.

3. A resolución definitiva sobre o outorgamento das axudas publicarase no taboleiro electrónico da USC no prazo máximo de dous meses, contados dende a publicación da presente convocatoria.

Contra esta resolución definitiva, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición no prazo de un mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. A falta de resolución expresa, unha vez transcorrido o prazo máximo para resolver e publicar, dará lugar a que se entendan desestimadas as correspondentes solicitudes por silencio administrativo negativo, podéndose interpoñer igualmente fronte ao acto presunto o recurso de reposición ou o contencioso-administrativo.