Ir ao contido da páxina

Cambio de centro para continuar os mesmos estudos

Solicitude de cambio de centro para continuar os mesmos estudos dentro da USC

Identificación

Código: PXA-03/4

Nome: Cambio de centro para continuar os mesmos estudos.

Clasificación: Xestión académica, Admisión para realizar estudos, Continuación de estudos xa iniciados.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Serve para que o alumnado matriculado nunha titulación, solicite o cambio de centro a partir do curso académico seguinte ao que iniciaran estudos, para continuar os mesmos estudos que se impartan en centros da Universidade ou adscritos a ela situados nunha localidade distinta.

DESCRICIÓN

O alumnado que desexe cambiar de centro deberá presentar unha solicitude dirixida aos servizos administrativos do Campus onde queira continuar os seus estudos, mediante os seguintes pasos:

1.- Descargar e cubrir o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento, en formato Word ou Open Office.

2.- Gardar o documento no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

Os servizos administrativos, unha vez recibida a solicitude, resolverán favorablemente o cambio de centro e notificarano ao alumno.

A falta de resposta por parte da universidade, faculta ao interesado para entender desestimada a súa solicitude, por silencio administrativo negativo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,  cabe interpoñer recurso contencioso – administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción. Non obstante, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou a resolución, debendo esperar á resolución deste recurso, no suposto de querer acudir á vía contencioso – administrativa.

Documentación asociada ó procedemento