Ir ao contido da páxina

Requisitos formativos complementarios para a homologación de títulos estranxeiros

Solicitude para exercer a opción de requisito formativo complementario para a homologación dun título estranxeiro

Identificación

Código: PXA-02/8

Nome: Requisitos formativos complementarios para a homologación de títulos estranxeiros.

Clasificación: Xestión académica, Admisión para realizar estudos, Outras actividades e actos académicos.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Este procedemento está destinado a aqueles alumnos que obtiveran unha homologación do seu título universitario estranxeiro condicionada á superación de requisitos formativos complementarios mediante os seguintes sistemas:

  • Proba de aptitude
  • Período de prácticas
  • Proxecto ou traballo
  • Cursos tutelados

BREVE DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa solicitude do interesado, coa que debe achegar copia da resolución de homologación ditada polo Ministerio, para o que deberá levar a cabo os seguintes pasos:

1.- Descargar e cubrir o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento, en formato Word ou Open Office.

2.- Gardar o documento no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

Na resolución indicaranse os trámites que o interesado terá que realizar en función da opción elixida e, de ser o caso, daráselle prazo para formalizar matrícula na Unidade de Xestión Académica.

A falta de resposta por parte da universidade, faculta ao interesado para entender desestimada a súa solicitude, por silencio administrativo negativo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,  cabe interpoñer recurso contencioso – administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción. Non obstante, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou a resolución, debendo esperar á resolución deste recurso, no suposto de querer acudir á vía contencioso – administrativa.

Documentación asociada ó procedemento