Ir ao contido da páxina

Simultaneidade de estudos

Solicitude para simultanear estudos entre titulacións da USC

Identificación

Código: PX-02/9

Nome: Simultaneidade de estudos.

Clasificación: Xestión académica, Admisión para realizar estudos, Simultaneidade de estudos.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario solicitude

FINALIDADE

Este procedemento serve para que o alumnado interesado poida cursar ao mesmo tempo dúas titulacións universitarias.

DESCRICIÓN

Os alumnos que pretendan simultanear dúas titulacións universitarias deberán presentar unha solicitude premendo no enderezo de inicio.

A resolución será notificada ao interesado, indicando os seus efectos ou os trámites que, de ser o caso, deberá realizar.

A falta de resposta por parte da universidade, faculta ao interesado para entender desestimada a súa solicitude, por silencio administrativo negativo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,  cabe interpoñer recurso contencioso – administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción. Non obstante, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou a resolución, debendo esperar á resolución deste recurso, no suposto de querer acudir á vía contencioso – administrativa.

Documentación asociada ó procedemento