Ir ao contido da páxina

Matrícula en prácticas en empresas ou institucións

Solicitude de matrícula para realizar prácticas en empresas ou institucións

Identificación

Código: PXA-03/11

Nome: Matrícula en prácticas en empresas ou institucións .

Clasificación: Xestión académica, Matrícula, Outras actividades.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Este procedemento está dirixido ao alumnado seleccionado para realizar prácticas en empresas ou en institucións públicas ou privadas, de acordo coa normativa de prácticas en empresas e institucións.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase mediante solicitude do alumnado seleccionado para realizar prácticas, que deberá dirixila á Unidade de Xestión Académica correspondente no prazo establecido pola normativa aplicable, unha vez que sexa notificado ou que se publique a relación de admitidos. Para a solicitude deberá realizar os seguintes pasos:

1.- Descargar e cubrir o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento, en formato Word ou Open Office.

2.- Gardar o documento no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

A Unidade de Xestión Académica verificará que o alumno solicitante está admitido ou autorizado, notificando ao alumno o xustificante da súa matrícula ou a resolución desfavorable no caso de non cumprir a normativa. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,  cabe interpoñer recurso contencioso – administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción. Non obstante, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou a resolución, debendo esperar á resolución deste recurso, no suposto de querer acudir á vía contencioso – administrativa.

A falta de resposta por parte da universidade, faculta ao interesado para entender desestimada a súa solicitude, por silencio administrativo negativo.

Documentación asociada ó procedemento