Ir ao contido da páxina

Certificado de empregado público

Expedición de certificado de empregado público

Identificación

Código: SE-CD-1

Nome: Certificado de empregado público.

Clasificación: Sinatura electrónica, Certificados dixitais para sinatura electrónica, Certificado de empregado público para sinatura electrónica.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Formulario de solicitude

FINALIDADE

O Certificado de Empregado Público (CEP), é un certificado electrónico expedido ao persoal adscrito a unha administración ou funcionario, válido para a realización de sinatura electrónica por parte do persoal ao servizo das administracións públicas. A sinatura electrónica realizada co CEP identifica a persoa asinante co posto que ocupa na universidade.

O presente procedemento permite ao persoal da USC solicitar a expedición do correspondente certificado electrónico para poder vincular a súa sinatura electrónica co cargo que ocupa na administración.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa presentación da solicitude no rexistro da universidade. No enderezo de inicio do procedemento está dispoñible o formulario que se debe cubrir e asinar de xeito electrónico. 

Unha vez presentada a solicitude seguiranse os seguintes trámites:

O rexistro remitirá a solicitude de expedición á Secretaría Xeral da USC quen deberá autorizala ou ben a denegará se estima que o solicitante non reúne os requisitos para posuír un certificado de empregado público.

Unha vez autorizado pola Secretaría Xeral, un rexistrador habilitado do rexistro xeral (ben do Campus de Santiago ou ben do Campus de Lugo), citará ao solicitante para proceder á expedición do certificado na súa tarxeta TUI.

Unha vez expedido o certificado, o rexistrador comunicará tal circunstancia á Secretaría Xeral que será o órgano encargado de controlar os certificados emitidos, as súas caducidades e os supostos nos que deben ser revogados.

Documentación asociada ó procedemento