Ir ao contido da páxina

Solicitude de recusación

Presentación de solicitude de recusación.

Identificación

Código: RR-02/1

Nome: Solicitude de recusación.

Clasificación: Recursos e reclamacións, Recusacións, Recusacións xerais.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude de recusación

FINALIDADE

Este procedemento serve para dar cumprimento ao artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público, no senso de que calquera interesado poderá pedir a recusación dunha autoridade ou persoal ao servizo da USC que interveñan no procedemento, cando considere que concorren nel algún dos motivos abstención recollidos no artigo 23 da citada lei.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase coa presentación da solicitude no rexistro da universidade. No enderezo de inicio do procedemento está dispoñible o formulario que se debe cubrir e asinar de xeito electrónico.

Os prazos para presentación e resolución da recusación son os establecidos no artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público, que pode consultar en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

Documentación asociada ó procedemento