Ir ao contido da páxina

Denuncia recollida no Protocolo de prevención do acoso sexual

Solicitude de incoación do procedemento de actuación regulado no capítulo III do Protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero da USC

Identificación

Código: LDA/01

Nome: Denuncia recollida no Protocolo de prevención do acoso sexual.

Clasificación: Loita contra a discriminación e o acoso, Denuncias, Acoso sexual.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude

FINALIDADE

Inicio do procedemento de actuación do Protocolo fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero da USC.

DESCRICIÓN

O proceso iníciase coa presentación da denuncia:

  • pola persoa afectada ou persoa que a represente (neste caso a denuncia debe ir acompañada de outorgamento de apodereamento).
  • por terceira persoa distinta da vítima.

A denuncia é recibida pola Oficina de Igualdade de Xénero que, no prazo de tres días, remitirá toda a documentación á presidencia da Comisión de atención ás situación de acoso sexual, acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero.

Admisión ou inadmisión da denuncia:

Unha vez recibida a denuncia, a presidencia convocará aos membros da comisión para a admisión ou inadmisión da mesma.

No suposto de denuncia presentada por terceira persoa:

  • a presidencia deberá facer chegar á vitima o contido para a súa ratificiación.
  • de non ratificala procederase ao arquivo da denuncia.

Inadmisión: o acordo de inadmisión deberá ser motivado e comunicado por escrito á persoa que consta como vítima ou á persoa que a represente.

Admisión: o acordo de admisión a trámite da denuncia e do inicio da instrucción comunicarase por escrito ás partes coa maior brevidade posible sinalando a data de audiencia.

Documentación asociada ó procedemento