Ir ao contido da p�xina

Certificacións e Acreditacións

Certificacións e Acreditacións

Identificación

Código: PXA-09/1

Nome: Certificacións e Acreditacións.

Clasificación: Xestión académica, Expedientes académicos, Petición de certificacións e acreditacións.

Inicio e instrucións

O procedemento pode iniciarse nos seguintes puntos de entrada:

FINALIDADE

Serve para que os interesados obteñan constancia documental de feitos ou datos de calquera natureza derivados da súa relación oficial coa Universidade, de conformidade cos límites estabrecidos legalmente.

DESCRICIÓN

O proceso iníciase coa solicitude do interesado na que concreta a súa pretensión. 

A solicitude é remitida ao servizo da universidade competente en razón do asunto para que contraste os feitos ou datos a certificar ou a facer constar.

Se a solicitude non se axusta aos límites legalmente establecidos, será denegada.

Se a certificación solicitada comporta o pagamento de tarifas, estas serán remitidas ao interesado polo Servizo responsable e o interesado deberá aboalas para que se emita o documento.

Feitas as comprobacións oportunas, a autoridade competente da USC procede a emitir a certificación que é trasladada ao interesado.

No caso de que os feitos ou datos de que se trate consten en procesos automatizados, a certificación pódese obter de xeito inmediato por vía electrónica.

Documentación asociada ó procedemento