Conxunto de identidade do servizo

Expedición de certificacións e acreditacións

Solicitude de expedición de certificacións e acreditacións

Identificación

Código: PXA-09/1

Nome: Expedición de certificacións e acreditacións.

Clasificación: Xestión académica, Expedientes académicos, Petición de certificacións e acreditacións.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude na secretaría virtual

FINALIDADE

Serve para que os interesados obteñan constancia documental de feitos ou datos de calquera natureza derivados da súa relación oficial coa Universidade, de conformidade cos límites establecidos legalmente.

DESCRICIÓN

O proceso iníciase coa solicitude do interesado na que concreta a súa pretensión. Nas  certificacións  para as que estén fixadas, o interesado debe aboar as tarifas xunto coa solicitude.

A solicitude é remitida ao servizo da universidade competente en razón do asunto para que contraste os feitos ou datos a certificar.

Se a solicitude non se axusta aos límites legalmente establecidos, será denegada.

Feitas as comprobacións oportunas, a autoridade competente da USC procede a emitir a certificación, que é trasladada ao interesado.

No caso de que os feitos ou datos de que se trate consten en procesos automatizados, a certificación pódese obter de xeito inmediato por vía electrónica.

Documentación asociada ó procedemento