Ir ao contido da páxina

Imputación de actividades de libre elección

Imputación ao expediente académico de actividades de libre elección por parte do estudante

Identificación

Código: PXA-07/4

Nome: Imputación de actividades de libre elección.

Clasificación: Xestión académica, Expedientes académicos, Solicitude de recoñecemento de estudos.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Serve para incorporar ao expediente académico actividades realizadas polo estudante sen que exista necesariamente a tutela ou programación do centro no que cursa estudos e que contribúan a completar a formación esixida para a obtención do título.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase cunha solicitude que realiza o alumno a través do formulario correspondente, debendo seguir os pasos que se relatan a continuación:

1.- Descargar e cumprimentar o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento

2.- Gardar o documento no propio computador

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

Os servizos administrativos da universidade verifican que a imputación de actividades solicitada se axuste á normativa, en función do cal xestionan a resolución, favorable ou non, que é notificada ao alumno.

A falta de resposta por parte da universidade, faculta ao interesado para entender desestimada a súa solicitude, por silencio administrativo negativo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,  cabe interpoñer recurso contencioso – administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción. Non obstante, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que ditou a resolución, debendo esperar á resolución deste recurso, no suposto de querer acudir á vía contencioso – administrativa.

Documentación asociada ó procedemento